Bài phát biểu quá hay! , Vì lợi ích của nước Mỹ, nhân dân Mỹ mà các chính sách của Mỹ có thể thay đổi, cho dù…

Bài phát biểu quá hay!
Vì lợi ích của nước Mỹ, nhân dân Mỹ mà các chính sách của Mỹ có thể thay đổi, cho dù các cam kết đó đến từ đâu, bất kỳ yếu tố nào, hay của vị tổng thống nào, bất kể của đảng dân chủ hay cộng hòa. Song, tuyệt nhiên nền dân chủ Mỹ, trong mỗi người dân Mỹ là không hề thay đổi kể từ khi lập quốc, ra đời bản hiến pháp về nhân quyền cho đến nay. Dĩ bất biến của Mỹ là ở chỗ nền tảng dân chủ Mỹ, ứng vạn biến là ở chỗ vì quyền lợi của đất nước Mỹ con người Mỹ. Cho nên muốn chơi, làm bạn với Mỹ nên dựa trên nền tảng dân chủ và nhân quyền, còn những yếu tố khác đều có thể là con cờ của Mỹ. Do đó làm bạn với Mỹ thì khó, làm kẻ thù dễ là vậy..
– St.


Facebook: https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.